CONSIDERATIONS TO KNOW ABOUT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี๋

Considerations To Know About สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี๋

Considerations To Know About สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี๋

Blog Article

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

We also use 3rd-social gathering cookies that assist us assess and understand how you employ this Web site. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี๋ These cookies might be saved with your browser only together with your consent. You even have the choice to choose-out of these cookies. But opting from A few of these cookies may have an impact on your browsing encounter.

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชี้แจงตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Report this page